Rozliczenie roczne PIT

PIT-37 – rozliczenie roczne 2020 / 2021

Data: 31 sierpnia 2017

Przejdź do: Druk PIT-37 Wypełnianie PIT-37 Program PIT-37

Podatnik, który w minionym roku uzyskał przychód z tytułu stosunku pracy (umowa o pracę, umowa tymczasowa, umowa na okres próbny), umowy cywilnoprawnej (umowy o dzieło, umowy zlecenie) oraz z tytułu pełnionych funkcji zobowiązany jest do przedłożenia we właściwym Urzędzie Skarbowym formularza PIT-37 – najpopularniejszego druku do rozliczeń podatkowych.

Istnieje szereg ulg i odliczeń, jakie przysługują osobie składającej tej rodzaj druku. Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy podatnik choć raz obliczył i przesłał samodzielnie zaliczkę na podatek, musi on rozliczać się za pomocą formularza PIT-36, który to jest przeznaczony do tego celu. Za pomocą formularza PIT-37 mogą się również rozliczać małżonkowie i osoby samotnie wychowujące dzieci, pod warunkiem, że małoletnie dziecko nie uzyskało żadnego dochodu w minionym roku.

Rozlicz PIT
w 5 minut!

Dla kogo przeznaczony jest PIT-37?

PIT-37 za 2020 rok przeznaczony jest dla całej gamy podatników w Polsce. Korzystają z niego osoby, uzyskujące wynagrodzenie wynikające ze stosunku służbowegostosunku pracy oraz chałupnictwa (czyli pracy nakładczej). Każdy otrzymujący emeryturęrentęświadczenia lub zasiłki przedemerytalne również rozlicza się poprzez PIT-37.

Formularz ten wypełniają także pobierający zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, stypendia oraz należności pochodzące z tytułu członkostwa w spółdzielniach związanych z produkcją rolną. Bardzo duża grupa Polaków rozlicza się poprzez PIT-37 z wynagrodzenia wynikającego z działalności prowadzonej osobiście, jak np. umowy zlecenia. To właśnie w tym druku zamieścić należy przychody wynikające z praw autorskich i innych praw majątkowych. W tej deklaracji podatkowej wykazuje się także świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także należności z umów aktywizacyjnych. Katalog osób rozliczających się poprzez PIT-37 zamykają pracujące osoby tymczasowo aresztowane lub skazane.

Podatnik wypełniający PIT-37 nie może prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej oraz specjalnych działów produkcji rolnej. Nie może być zobowiązany do doliczania do uzyskanych dochodów wynagrodzeń nieletnich dzieci. Istnieje również zakaz obniżania dochodów o straty z ubiegłych lat.

Druk PIT-37

Poniżej znajdą Państwo aktualne druki: formularz PIT-37 wraz ze wszelkimi załącznikami, które mogą się przydać przy składaniu rozliczenia rocznego za 2017 rok. Termin na złożenie druków w Urzędzie Skarbowym to 30 kwietnia 2020r.

PIT-37 a osoby samotnie wychowujące dzieci

Panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwódka, rozwodnik, osoba w separacji, osoba, której współmałżonek pozbawiony został praw rodzicielskich lub przebywa w zakładzie karnym – taki katalog osób uprawniony jest do rozliczania się z PIT-37 na preferencyjnych zasadach. Według ustawy, podatnik taki wychowuje dziecko małoletnie lub, bez względu na wiek, otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Jeżeli osoba samotnie wychowuje dziecko uczące się do 25. roku życia (które nie uzyskuje dochodów, które podlegałyby opodatkowaniu) również może skorzystać z zasad preferencyjnych przy wypełnianiu PIT-37.

Rozliczenie roczne PIT-37 – instrukcja wideo

Załączniki do PIT-37 za rok 2021

Do PIT-37 załączyć można PIT/OPIT/D lub PIT-2K. Pierwszy z nich służy wykazaniu wszelkiego rodzaju odliczeń od podatku, które nie są związane z ulgami mieszkaniowymi. To właśnie tutaj zamieszcza się informacje dotyczące np. ulgi internetowej, ulgi na dzieci a także złożonych w danym roku podatkowym darowizn. PIT/D służy do wykazania odliczeń wydatków mieszkaniowych w danym roku podatkowym. PIT-2K składa się razem z formularzem PIT/D i korzystają z niego podatnicy odliczający ulgę odsetkową, związaną ze spłatą kredytu na cele mieszkaniowe.

Może Ci się przydać

Poniżej znajdziesz przydatne porady na temat PIT-37. Mogą się one okazać przydatne podczas rozliczenie PIT oraz samego doboru formularza. Program Doktor PIT pomoże Ci wybrać odpowiedni formularz do rozliczenia.

 

 

Wypełnianie PIT-37 za 2020 rok

Część A i B

Na początku podatnik podaje dane, które pozwolą go zidentyfikować przez właściwy Urząd Skarbowy, tzn. taki, który znajduje się w mieście, w którym rozliczająca się osoba jest zameldowana, nie zaś tym, gdzie pracuje albo wynajmowane mieszkanie się znajduje. Należy również zaznaczyć, jakiego rodzaju jest to deklaracja (pierwszy czy korekta) oraz czy podatnik planuje rozliczać się samodzielnie bądź ze współmałżonkiem.

Część C

W tej części należy wymienić kwoty i źródła dochodów, jakie podatnik zarobił w trakcie minionego roku. Jeżeli przychód jest wyższy od kosztów jego uzyskania, należy wpisać w rubryce dochodu otrzymaną różnicę, jeżeli zaś koszty przewyższają przychód, należy różnicę wpisać w rubryce strat. Przy wypełnianiu tej części pomocne będą informacje dostępne na druku PIT-11, który dostarcza płatnik do końca lutego. W wielu wypadkach można nanieść wszystkie kwoty we właściwych miejscach. Warto jednak upewnić się, że wszystkie przychody, koszty ich uzyskania oraz dochody zgadzają się ze sobą. Niekiedy zdarza się, że pracodawca również popełnia błąd przy obliczeniach.

Część D

Tutaj podatnik odlicza od dochodu wszelkie przysługujące mu ulgi. Są to kwoty, które należy również umieścić w odpowiednich załącznikach. Od dochodu należy również odliczyć składki na ubezpieczanie społeczne, jakie podatnik płacił przez miniony rok.

Część E

Tutaj oblicza się podatek od dochodu, który nie przekroczył progu wynoszącego 85 528 zł, stąd obowiązująca stawka w tym wypadku wynosi 18%. Gdyby zdarzyło się, że zostałby ona przekroczona, podatnik zobowiązany byłby do opłacania 32% podatku.

Część F

W tej części należy podać wszelkie odliczenia, jakie należą się podatnikowi, dzięki czemu pomniejszeniu ulegnie kwota podatku koniecznego do wpłaty na konto Urzędu Skarbowego. Należą do nich wszelkie ulgi na dziecko, ulga na Internet (można z niej skorzystać dwukrotnie), ulga rehabilitacyjna., itp. W przypadku korzystania z ulgi na dziecko, konieczne jest wpisanie jego danych na załączniku PIT/0.

Część G

W ten sposób podatnik otrzyma kwotę, należnego podatku, jako powinien zapłacić. Należy od niej odjąć kwotę zaliczek, jakie wpłacane były na poczet podatku w minionym roku, a następnie powstałą różnicę wpisać w odpowiedniej rubryce. Jeżeli będzie to kwota dodatnia, podatnikowi zostanie zwrócona różnica. W przeciwnym razie będzie on musiał uregulować kwotę, którą wykaże we właściwym miejscu formularza.

Część H

Tę część wypełnia podatnik, który rozlicza pozostałą część ulgi na dziecko, jeśli odliczenie jest wyższe od podatku.

Dalej należy podać dane organizacji działające na rzecz pożytku publicznego, na której działalność podatnik pragnie przekazać 1% swojego podatku.

Ze względu na duże ryzyko popełnienia błędów w wyliczeniach, podatnikom poleca się korzystanie z programów do wypełniania deklaracji podatkowej dostępnych w Internecie za darmo. Posiadają one szereg funkcji ułatwiających wypełnianie formularza PIT-37.