Rozliczenie roczne PIT

PIT-36 – rozliczenie roczne 2020

Data: 31 sierpnia 2017

Przejdź do: Druk PIT-36 Wypełnianie PIT-36 Program PIT-36

Formularz PIT-36 przeznaczony jest dla podatników, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. W poniższym tekście przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące tej formy rozliczenia podatkowego. PIT-36 za 2019 rok składamy do 30 kwietnia 2020 roku.

Kto wypełnia PIT-36 w 2021 roku?

Osoby przynajmniej częściowo rozliczające się bez pomocy płatnika. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i płacący zaliczki w wg skali podatkowej, ale nie za pomocą podatku liniowego (do tego przeznaczony jest druk PIT-36L). Osoby uzyskujące przychody z zagranicy, rozliczające straty z ubiegłych lat oraz rozliczające się z małoletnim dzieckiem, które uzyskało przychód w minionym roku. Także małżonkowie, jeżeli jedno z nich posiada przychód bez pośrednictwa płatnika.

Opisywany formularz, najogólniej mówiąc, stosowany jest przez podatników, którzy w danym roku podatkowym uzyskują przychód bez pośrednictwa płatnika. Oznacza to, że są oni zobowiązani do samodzielnego obliczania wartości podatku lub kwoty podatku do zapłaty. Działalność prowadzona przez takich podatników opodatkowana jest według skali podatkowej (18 proc. – 32 proc.).

Prawo podatkowe uzupełnia katalog osób, które zobowiązane są do złożenia PIT-36. Składają go również:

 • korzystający z kredytu podatkowego, czyli zwolnienia z obowiązku płacenia zaliczek oraz samego podatku rocznego, w okresie dwóch lat od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej
 • dokonujący doliczeń, związanych z korzystaniem z kredytu podatkowego, w zeznaniach podatkowych składanych za pięć kolejnych lat, po roku w którym korzystano ze zwolnienia,
 • prowadzący specjalne działy produkcji rolnej,
 • prowadzący najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę i inne czynności tego typu, jeżeli podatnik nie wybrał ryczałtowego opodatkowania tych umów,
 • pracujący za granicą, jeżeli płatnik nie ma obowiązku rozliczania zaliczek z tytułu zatrudnienia w Polsce,
 • wykazujący zryczałtowany podatek dochodowy, jeżeli nie został on pobrany przez płatnika,
 • rozliczający straty z lat ubiegłych.

Rozlicz PIT
w 5 minut!

Druk PIT-36 za 2020 rok

Na stronie Doktor PIT znajdują się najnowsze druki do rozliczenia rocznego PIT. Formularze możesz pobrać poniżej lub uruchomić program do PIT, w którym znajdziesz wszystkie druki potrzebne do rozliczenia roczne. Co więcej, PIT Asystent pomoże Ci wypełnić deklarację podatkową za 2020 rok.

Ulgi i odliczenia w PIT-36

Rozliczając PIT-36 za 2020 rok, można skorzystać z różnego rodzaju ulg podatkowych. Najważniejsze z nich to:

 • ulga na Internet – jej wysokość nie może być wyższa niż 760 zł rocznie; z ulgi na Internet można korzystać wyłącznie przez 2 następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe,
 • ulga dla osób, które w roku podatkowym honorowo oddały krew – wysokość tej ulgi nie może przekroczyć 6% dochodu,
 • ulga z tytułu przekazania darowizny na cele kultu religijnego lub na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła katolickiego,
 • ulga z tytułu przekazania darowizny na cele pożytku publicznego – dla osoby, która zdecydowała się dać darowiznę na rzecz konkretnej organizacji realizującej tego rodzaju cele,
 • ulga rehabilitacyjna, w tym ulga na leki,
 • ulga z tytułu kosztów poniesionych na nowe technologie – przysługuje w wysokości do 50% wydatków poniesionych na zaawansowane rozwiązania technologiczne,
 • ulga z tytułu składek odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne – do 7,75% zapłaconych składek,
 • ulga abolicyjna – dla podatników, którzy pracowali za granicą,
 • ulga prorodzinna – umożliwiająca odpisanie od podatku kwoty 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko; przy trzecim dziecku wysokość ulgi to 2000,04 zł, a przy czwartym i kolejnym – 2700 zł.

Oprócz skorzystania z wymienionych wyżej ulg i odliczeń podatnik ma możliwość przekazania jednego procenta swojego podatku na wybrany przez siebie cel spośród celów realizowanych przez sprawdzone organizacje pożytku publicznego, czyli przede wszystkim uznane fundacje oraz stowarzyszenia.

Poradnik PIT-36

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez podatników podczas wypełniania deklaracji podatkowej opartej o PIT-36. Mamy nadzieję, że okażą się przydatne:

 

Jak wypełnić PIT-36 – film instruktażowy

Pamiętaj!

Formularz PIT-36 należy złożyć do 30 kwietnia bieżącego roku, chyba, że wypadnie to na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela bądź święto), wtedy liczy się następujący po nim pierwszy dzień roboczy (2 maja).

Wypełnianie PIT-36 krok po kroku

Część A i B

Na początku podatnik podaje dane, które pozwolą go zidentyfikować przez właściwy Urząd Skarbowy, tzn. taki, który znajduje się w mieście, w którym rozliczająca się osoba jest zameldowana, nie zaś tym, gdzie pracuje albo przebywa tymczasowo. Należy również zaznaczyć, jakiego rodzaju jest to deklaracja (pierwszy czy korekta) oraz czy podatnik planuje rozliczać się samodzielnie bądź ze współmałżonkiem.

Część C

Wypełniają ją podatnicy, którzy korzystali z tzw. kredytu podatkowego. Jeżeli taka sytuacja, nie miała miejsca, należy tę część pozostawić pustą.

Część D

Należy w niej wykazać wszelkie dochody i straty poniesione w minionym roku. PIT-36 jest drukiem o najszerszych możliwościach wykazania dochodów z rozmaitych źródeł, oznacza to, że należy uważnie wypełniać wszystkie rubryki, podając łączną sumę wszystkich przychodów danego rodzaju. Jeżeli podatnik rozlicza się wraz ze współmałżonkiem, powinien wskazać jego/jej dochody tej części.

Część E

Tutaj należy wskazać wszelkie przysługujące podatnikowi odliczenia od dochodu zwolnionego, strat oraz składek na ubezpieczenie społeczne, które mogą wpłynąć na wysokość podatku koniecznego do zapłaty.

Część F

Ta część służy do odliczeń od dochodów i zwolnień od podatku, jeżeli takie wystąpiły. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w formularzu PIT-36, aby uniknąć pomyłek.

Część G

Jest to część, w której podatnik wykazuje kwoty mogące zwiększyć podstawę opodatkowania bądź zmniejszyć stratę.

Część H

Oblicza się w niej należny podatek.

Część I

Tutaj podatnik podaje wszelkie odliczenia od podatku, które mogą go zmniejszyć lub zwiększyć jego wartość.

Część J

Służy do obliczania zobowiązania podatkowego.

Część K

Wypełniają podatnicy, którym przysługuje ulga na dzieci. Należy też pamiętać, żeby wypełnić i dodać do zeznania załącznik PIT/O, w którym znajdują się dane dzieci oraz okresy, za jakie należy się ulga (ważne w przypadku dzieci, które osiągają pełnoletność bądź kończą 25. rok życia, a także te które rozpoczynają pracę zarobkową w połowie roku, do tego czasu będą na utrzymaniu rodziców).

Część L

W niej znajdują się informacje o tym, jaka jest kwota należnego podatku, czy podatnikowi przysługuje zwrot, czy też konieczne będzie wpłata na konto Urzędu Skarbowego.

Część M

Tutaj należy wskazać w jakich miesiącach płaciło się ryczał.

Część N

To część przeznaczona na wykazanie naliczonych odsetek.

Część O

To wykazanie kwot zaliczek, jakie zostały wpłacone w ciągu roku, z podziałem na miesiące oraz ich wysokość.