Rozliczenie roczne PIT

PIT-28 – Rozliczenie za 2017 rok

Druk PIT-28 przeznaczony jest do rozliczania dochodów objętych ryczałtem ewidencjonowanym. Podatnicy rozliczający swoje przychody w oparciu o ten druk muszą pamiętać o tym, że PIT-28 składamy najpóźniej do 31 stycznia 2018 roku. Jest to termin zdecydowanie krótszy niż w przypadku pozostałych druków.

Formularz PIT-28 powinny wypełnić wszystkie osoby, które rozliczają się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego oraz te, które prywatnie wynajmują lokal na podstawie umowy najmu, dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze. Wszystkie pobierane zaliczki (czy to w okresie miesięcznym, czy kwartalnym) powinny zostać rozliczone z Urzędem Skarbowym do 20 dnia każdego miesiąca bądź miesiąca przypadającego jako trzeci w układzie kwartalnym. W przypadku druku PIT-28 nie można również odliczyć żadnych wydatków, w tym tych poniesionych na remont, wyposażenie, opłat za zużyte w media – odliczyć można jedynie czynsz.

Kto powinien wypełnić PIT-28?

Rozliczyć PIT-28 do końca stycznia 2018 roku ma obowiązek około 900 tysięcy polskich podatników. Deklarację PIT opartą właśnie o ten druk składamy, gdy

  • uzyskujemy przychody w ramach prowadzonej na własne nazwisko lub w spółce działalności gospodarczej objętej zryczałtowanym podatkiem,
  • pracujemy w ramach wolnych zawodów (np. adwokat, architekt, lekarz, komornik),
  • rozliczamy przychody z umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, a także umów zbliżonych (np. dzierżawa powierzchni reklamowych).

Gdy podatnik rozlicza się wyłącznie za pomocą tego formularza, a małoletnie dziecko osiągnie dochód w minionym roku podatkowym, podatnik zobowiązany jest do wypełnienia również osobnego formularza PIT-36 z wnioskiem PIT/M, który wykazuje dochodu uzyskane ze źródeł innych niż stosunek pracy, stypendium lub rzeczy oddanego do użytku osobistego.

Ulgi i odliczenia w PIT-28

Podatnicy wypełniający PIT-28 za 2017 rok muszą wiedzieć, że w tym druku nie ma możliwości rozliczenia ulgi prorodzinnej. Jednakże podatnicy rozliczający się na podstawie PIT-28 mają i tak dostępny szeroki wachlarz ulg podatkowych.

Lista ulg jakie możesz uwzględnić w rocznej deklaracji PIT-28. Są to przede wszystkim:
  • darowizna na cele pożytku publicznego,
  • darowizna na cele kultu religijnego,
  • ulga na Internet,
  • ulga dla honorowych krwiodawców,
  • odliczenie składek ZUS na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne,
  • wydatki na cele rehabilitacyjne,
  • ulga abolicyjna – odliczenie podatku zapłaconego za granicą, ale w kwocie nie wyższej niż polski podatek przypadający proporcjonalnie na dochód zagraniczny.

Rozlicz PIT
w 5 minut!

Druk PIT-28 za 2017 rok

Na stronie Doktor PIT znajdziesz aktualne druki PIT 2017/2018. Formularze możesz pobrać poniżej lub uruchomić program do PIT, w którym znajdziesz wszystkie druki potrzebne do rozliczenia roczne. Co więcej, PIT Asystent pomoże Ci wypełnić deklarację podatkową za 2017 rok.

Składanie zeznania PIT-28 w 2018 roku

Przy wypełnianiu deklaracji niezastąpioną formą pomocy jest skorzystanie z aplikacji do PIT. Pomaga ona podatnikowi dokonać potrzebnych odliczeń oraz wypełnić niezbędne rubryki. Dodatkowo, dostarcza ona deklarację bezpośrednio do odpowiedniego Urzędu Skarbowego drogą internetową. Można skorzystać z niej online lub po ściągnięciu na dysk komputera. Należy pamiętać, aby nie zwlekać z wypełnieniem deklaracji – w odróżnieniu od innych formularzy, PIT-28 należy złożyć do 31 stycznia 2018 r.

Porady PIT-28

Dla osób niepewnych jak i czy powinni wypełnić PIT-28 przygotowaliśmy porady. Opierają się one na pytaniach od czytelników. Zapraszamy do zapoznania się:

Wypełnianie PIT-28 2017 / 2018

Część A i B

Na początku podatnik podaje dane, które pozwolą go zidentyfikować przez właściwy Urząd Skarbowy, tzn. taki, który znajduje się w mieście, w którym rozliczająca się osoba jest zameldowana, nie zaś tym, gdzie pracuje albo wynajmowane mieszkanie się znajduje.

Część C

W tej części podatnik podaje, jaką kwotę przychodu osiągnął w minionym roku, a która podlegała opodatkowaniu w formie podatku ryczałtowego, w tym także za wynajem mieszkania bądź lokalu o charakterze prywatnym.

Należy wybrać odpowiedni rodzaj działalności, w zakresie której pobierany jest podatek zryczałtowany, a następnie określić jego stawkę. W niektórych przypadkach istnieje tylko jeden rodzaj, np. przy wynajmowaniu mieszkania, kiedy stawka wynosi wyłącznie 8,5% od osiągniętych przychodów, czy też w przypadku osiągania przychodów w skali 2,0% ze sprzedaży przetworzonych produktów zwierzęcych i rośliny, jeżeli podatnik prowadzi gospodarstwo rolne na warunkach określonych w ustawie o PIT.

Podatnik powinien w tym miejscu wpisać pełną kwotę przychodu kwotę bez żadnych potrąceń – te będzie wpisywał w innej, stosownie opisanej części formularza.

Część D

Tutaj istnieje możliwość odliczenia wszystkich możliwych wariantów przysługujących podatnikowi rozliczającemu się dzięki ryczałtowi ewidencjonowanemu. Można w nich uwzględnić straty z lat ubiegłych, ale nie przekraczające połowy wartości, jaka się należy, oraz ubezpieczenia społeczne. Dla osobom prywatnie wynajmującym mieszkania przysługuje możliwość odliczenia wyłącznie czynszu – opłaty za media czy remonty nie podlegają uldze przy rozliczaniu drukiem PIT-28.
W obu częściach należy wykazać kwoty po odliczeniach oraz kwoty tych odliczeń.

Część F

W tej części formularza PIT-28 należy podać podstawę opodatkowania, którą podatnik częściowo określił w części C, kiedy to podała, jakie kwoty podlegają jakiej skali opodatkowania (jest to szczególnie ważne w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na własne nazwisko oraz dla podatników, który pozostają związani ze spółkami o osobowości prawnej).

Należy podać wszystkie zsumowane kwoty, minus odliczenia, jakie podatnik ustalił w poprzedniej części – należy je wypełnić ponownie, nawet jeżeli konieczne jest tylko ich przepisanie z części C, aby możliwe było przeprowadzenie dalszych obliczeń oraz zweryfikowanie ich prawdziwości. Pozwala to na szybsze ustalenie i korektę błędów.

Część G

Należy dokonać obliczenia należnego podatku o kwot w poszczególnych skalach, a następnie należną kwotę wpisać w odpowiednie rubryki. W tej części należy podać wysokość przychodów osiągniętych z tytuły prowadzenia działalności, udziałów w spółkach z osobowością prawną, wynajmujących mieszkania od osób prywatnych oraz przychodów osiągniętych za granicą.

W ostatniej rubryce należy podać łączną sumę ryczałtu ewidencjonowanego należą za osiągnięcie przychodu. 

Część I / J

W pierwszej należy podać odpowiednią kwotę ryczałtu, w drugiej zaś ustalić, czy przysługują podatnikowi, jakiekolwiek zwolnienia o jakich mowa we wskazanej ustawie.

Część K

To moment, w który podawane są wszelkie kwoty konieczne do zapłaty, a jeżeli zaistnieje taka konieczność, również do nadpłaty. Jeżeli podatnik uregulował wszystkie konieczne opłaty związane z opłacaniem zaliczki na poczet podatku ewidencjonowanego, w takim wypadku nie powinien posiadać żadnej kwoty do zapłaty ani nadpłaty. Jeżeli jednak powstały jakiekolwiek straty z ubiegłych lat albo odliczenia, możliwe, że podatnikowi będzie przysługiwała nadpłata bądź kwota konieczna do zapłaty. 

Część L

Tutaj podatnik powinien podać, jaka należy się kwota ryczałtu w poszczególnych miesiącach, aby Urzędowi Skarbowemu łatwiej było obliczyć termin należności oraz przysługujący na nie okres rozliczeniowy. Kwestia istotna zwłaszcza w przypadku podatników, który rozpoczęli jego płacenie w którymś momencie roku, nie zaś kontynuując płacenie z lat poprzednich.

Następnie należy złożyć podpis i przesłać formularz PIT-28 to właściwego Urzędu Skarbowego bądź zanieść go osobiście wraz z kopią, która urzędnik podbije po sprawdzeniu zgodności danych.