Rozliczenie roczne PIT

PIT-39 – rozliczenie 2020/2021

Data: 31 sierpnia 2017

Przejdź do: Druk PIT-39 Wypełnianie PIT-39 Program PIT-39

Druk PIT-39 służy do rozliczenia się ze sprzedaży nieruchomości o charakterze prywatnym. Jeżeli dokonano tego w ramach działalności przedsiębiorstwa, wliczone jest to w koszty uzyskania przychodu i rozliczane za pomocą innych formularzy PIT. Jednak konieczność uregulowania tego zobowiązania posiada określane ramy czasowe – 5 lat.

Rozlicz PIT
w 5 minut!

Kto wypełnia PIT-39?

PIT-39 wypełniany jest przez podatników, którzy w danym roku podatkowym sprzedali nieruchomość lub związane z nią prawa nabyte. Należy jednak zauważyć, że do rozliczenia podatku na podstawie PIT-39 kwalifikuje się sprzedaż nieruchomości w okresie 5 lat od jej wybudowania lub nabycia. Oznacza to, że w 2016 roku podatnicy nie będą musieli zapłacić odrębnego podatku, rozliczanego w deklaracji PIT-39, od sprzedaży nieruchomości lub praw nabytych, które wybudowane lub nabyte zostały w 2008 r.

Należy również pamiętać, że PIT-39 wypełnia się również w przypadku sprzedaży:

  • udziału w nieruchomościach
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zarówno mieszkaniowego jak i użytkowego
  • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
  • prawa do wieczystego użytkowania gruntów.

Aktualny druk PIT-39

Druk PIT-39 potrzebny do wykazania zysku lub straty związanych ze sprzedażą nieruchomości dostępny jest poniżej w formacie .pdf, przygotowanym do druku. Jeśli chcesz wypełnić PIT za pomocą komputera, skorzystaj z naszego programu PIT w wersji do pobrania lub uruchomienia Online.

PIT-39 a rozliczenie wspólne

W przypadku rozliczania się poprzez PIT-39 nie istnieje możliwość wspólnego rozliczenia się ze współmałżonkiem. Każdy z małżonków musi złożyć odrębną deklarację, w której wykaże dokładny przychód, uzależniony od jej/jego własnego wkładu w sprzedaną nieruchomość.

Warto wiedzieć o PIT-39

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na nurtujące naszych czytelników pytania. Są to porady odnośnie składania rozliczenia rocznego, zastosowania ulg oraz doboru formularzy.

 

PIT-39 a załączniki

Formularz PIT-39 nie wymaga żadnych dodatkowych załączników oprócz formularza PIT/ZG. Stanowi on informację o wysokości dochodów z zagranicy oraz o zapłaconym podatku w roku podatkowym. W załączniku tym podatnik powinien wykazać dochód z zagranicy a także podatek zapłacony za granicą, które to rozliczane są w formularzu podatkowym PIT-39. Trzeba pamiętać, że w przypadku dochodów uzyskiwanych na terenie wielu państw, należy złożyć kilka załączników – odrębnie dla każdego kraju.

Zobacz jak wypełnić PIT-39 2020/2021

Termin składania deklaracji

Deklarację PIT-39 należy złożyć do 30 kwietnia, pod warunkiem, że dniem tym nie jest niedziela – dzień ustawowo wolny od pracy. W takim przypadku następnym obowiązującym terminem jest następujący po nim pierwszy dzień roboty (2 maja). Przy czym należy pamiętać, że można ją złożyć w każdej chwili po sfinalizowaniu umowy o zbyciu, jednak podatek musi zostać w całości uiszczony do 30 kwietnia bieżącego roku podatkowego.

Wypełnianie PIT-39 w 2019 roku

Część A i B

Na początku podatnik podaje dane, które pozwolą go zidentyfikować przez właściwy Urząd Skarbowy, tzn. taki, który znajduje się w mieście, w którym rozliczająca się osoba jest zameldowana, nie zaś tym, gdzie pracuje albo wynajmowane mieszkanie się znajduje. Należy również zaznaczyć, jakiego rodzaju jest to deklaracja (pierwszy czy korekta) oraz czy podatnik planuje rozliczać się samodzielnie bądź ze współmałżonkiem.

Część C

W tej części podatnik rozlicza się z dochodu i strat, jakie osiągnął bądź poniósł w minionym roku. Należy w niej wykazać przychody, koszty ich uzyskania oraz sumę odpisów amortyzacji, dochód oraz poniesioną stratę, pamiętając, że w przypadku znacznego odbiegania ceny zawartej w umowie o ceny rynkowej, Urząd Skarbowy indywidualnie rozpatruje okoliczności takiej zmiany, uznając bądź nie za zasadne znaczące obniżenie kosztów – np. uwzględniając konieczność przeprowadzenia gruntownego remontu.

Za przychód należy uznać kwotę otrzymaną ze sprzedaży pomniejszoną o wszelkie koszty odpłatnego zbycia nieruchomości: pośrednictwo, akty notarialne, zamieszczenie ogłoszenia oraz opinię rzeczoznawcy. Koszty uzyskania przychodów – czyli koszty, które pozwoliły na zwiększenie wartości nieruchomości – np. remonty. Jeżeli nieruchomość zostałaby sprzedana poniżej kosztów, należałoby wypełnić rubrykę strat.

Część D

W tej części należy obliczyć wysokość zobowiązania podatkowego. W pierwszej rubryce należy wpisać kwotę pomniejszoną o ulgę mieszkaniową, którą oblicza się wg następującego wzoru: dochód pomnożony kwotę przeznaczoną na cele mieszkaniowe w ciągu ostatnich dwóch lat, następnie kwotę tę należy podzielić przez przychód. Jeżeli w ciągu dwóch lat kwota nie zostanie przeznaczona na cele mieszkaniowe, konieczne będzie złożenie zeznania.

Kwota opodatkowania to różnica między dochodem a kwotą zwolnioną z podatku (czyli wartość z pierwszej rubryki). Następnie od tej kwoty należy obliczyć 19%, które to jest należnym podatkiem.

Część E

Tutaj należy podać kwotę do zapłaty bądź wynikającą z obliczeń kwotę nadpłaty. Należy tutaj wpisać kwotę podatku, jaką należy przelać na kontu Urzędu Skarbowego w zależności o tego, jakiego rodzaju formę obrał podatnik: ryczałtem czy też w skali podatkowej.

Część F

Tę część wypełniają podatnicy, którzy nie zamieszkują na stałe terytorium Rzeczpospolitej Polski, stąd też w większości wypadków zbycia nieruchomości na terenie kraju pomija się tę część.

Część G

W tej części należy podać dochody z innych źródeł, które również polegały na zbyciu, np. papierów wartościowych, udziałów w spółkach czy też innych instrumentach finansowych – do ich rozliczania służy również formularz PIT-38.

Część H

W tej części podatnik może podać dane odnośnie przekazania 1% jego podatku na rzecz organizacji pożyteczności publicznej. Właściwie obliczona kwota może zostać przeznaczona na dowolny cel, a w przypadku korzystania z gotowych programów na cel określony przez funkcję programu do wypełniania PIT-ów.

Część J

Tutaj należy podać załączniki – ich ilość oraz rodzaj – jakie dołączono do formularza PIT-39.