Rozliczenie roczne PIT

PIT-38 za 2020 rok

Data: 31 sierpnia 2017

Przejdź do: Druk PIT-38 Wypełnianie PIT-38 Program PIT-38

Podatnicy, którzy w minionym roku prywatnie zbyli papiery wartościowe bądź też udziały spółki zobowiązani są do rozliczenia się za pomocą druku PIT-38. Nie obejmuje to jednak czynności ich nabycia ani poniesionych w związku z tym kosztów, nawet jeżeli dokonane zostały przed kilku laty. Najważniejsza jest data ich sprzedaży – w tym momencie naliczony został podatek, z którego podatnik powinien się rozliczyć. Pomocny będzie PIT-8C, który dostarczają biura maklerskie opiekujące się rachunkiem inwestycyjnym. Jeżeli nie korzysta się z ich usług, konieczne będzie samodzielne przygotowanie zestawienia przychodów oraz należnego od nich podatku.

Rozlicz PIT
w 5 minut!

Kto rozlicza się poprzez PIT-38?

Do wypełnienia PIT-38 zobowiązani są podatnicy, którzy w danym roku podatkowym uzyskali przychód odpłatnie zbywając:

  • – papiery wartościowe
  • – pożyczone papiery wartościowe (jest to tzw. sprzedaż krótka)
  • – pochodne instrumenty finansowe oraz realizacje praw z nich wynikających
  • – udziały w spółkach, które mają osobowość prawną.

Prócz wymienionych, PIT-38 rozliczają również osoby, które objęły udział w spółkach posiadających osobowość prawną lub wkład w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny (jednak nie pod postacią przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części).

Druk PIT-38 za 2020 rok

Poniżej znajdą Państwo aktualne druki PIT wraz z załącznikami dotyczące rozliczenia rocznego za 2020 rok. Aby jednak rozliczyć się z podatku, wystarczy pobrać nasz najnowszy program PIT lub uruchomić aplikację PIT Online.

Wideo Instrukcja – rozliczenie PIT-38

Formularz PIT-38 a druk PIT-8C

PIT-38 wypełnia się najczęściej na podstawie dostarczonych przez maklerów giełdowych formularzy PIT-8C. Podatnik powinien otrzymać wspomniany druk do końca lutego 2020 r. Należy jednak pamiętać, aby dokładnie zweryfikować zyski i straty w otrzymanym formularzu. W przypadku sprzedaży poza rachunkiem inwestycyjnym, wszelkich obliczeń dokonać musi sam wypełniający. Wyliczenia takie umieścić należy w druku, który dostępny jest poniżej.

PIT-38 a działalność gospodarcza

Formularz PIT-38 wypełniają jedynie ci, którzy zysk z instrumentów finansowych uzyskali indywidualnie. W formularzu tym nie umieszcza się przychodów uzyskanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 

PIT-38 a łączne rozliczanie się małżonków

Opisywany formularz służy do indywidualnego rozliczania się podatnika. Mimo zakazu rozliczania dochodów wspólnie z małżonkiem, wypełnienie PIT-38 nie wyklucza możliwości wspólnego złożenia deklaracji podatkowej np. w formularzu PIT-37.

Porady na temat PIT-38

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami naszych specjalistów na najczęściej zadawane pytania przez polskich podatników. Mogą stanowić one podpowiedź przy doborze formularzy PIT oraz przy korzystaniu z ulg i odliczeń od podatku.

Załączniki do PIT-38

Formularz PIT-38, w odróżnieniu od np. bardzo popularnego PIT-37, może wymagać wyłącznie jednego załącznika pod postacią PIT/ZG. Umieszcza się w nim informacje o wysokości dochodów z zagranicy i o zapłaconym podatku w danym roku podatkowym. Wypełnia go podatnik, który uzyskał dochód za granicą, podlegający opodatkowaniu w Polsce, jednak przy stosowaniu metody odliczania podatku zapłaconego za granicą. Formularz taki należy złożyć odrębnie dla każdego z państw, w którym podatnik uzyskał dochód.

Pamiętaj!

Druk PIT-38 należy wypełnić do 30 kwietnia bieżącego roku podatkowego, chyba, że dzień ten przypada w niedzielę, czyli dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy następnym obowiązującym terminem jest następujący po nim pierwszy dzień roboczy (2 maja).

Wypełnianie PIT-38 za 2020 rok

Część A i B

Na początku podatnik podaje dane, które pozwolą go zidentyfikować przez właściwy Urząd Skarbowy, tzn. taki, który znajduje się w mieście, w którym rozliczająca się osoba jest zameldowana, nie zaś tym, gdzie pracuje albo wynajmowane mieszkanie się znajduje. Należy również zaznaczyć, jakiego rodzaju jest to deklaracja (pierwszy czy korekta) oraz czy podatnik planuje rozliczać się samodzielnie bądź ze współmałżonkiem.

Część C

W tej podatnik wykazuje przychody jakie uzyskał na odpłatnym zbycie papierów wartościowych i innych kapitałów, z których rozlicza się za pomocą PIT-38. Zanim przystąpi się do wypełniania rubryk, najlepiej przygotować PIT-8C, jakie przesyła biuro maklerskie. Znajdują się w nim wszystkie niezbędne informacje. Wartości z kilku rachunków przez wpisaniem do rubryki należy zsumować, a następnie wypełniał formularz.

Następnie należy od przychodu należy odjąć koszty uzyskania przychodu – w ten sposób otrzymany zostaje dochód. W przeciwnej sytuacji, jeżeli przychód jest mniejszy niż koszty, należy odjąć wyższą sumę od niższej i wpisać wynik w rubryce strat, tym samym podatnik nie będzie musiał płacić podatku.

Część D

Tutaj należy podać kwotę należnego podatku wraz ze stawką procentową.

Część E

Podatnik decyduje, z jakiej formy podatkowej rozliczał się w minionym roku i w odpowiednich rubrykach wpisuje zaokrąglone wartości. Możliwe, że wybrał rozliczanie się za pomocą podatku ryczałtowego bądź płacił podatki za granicą, wtedy też musi to uwzględnić we wskazanym miejscu. W przeciwnym wypadku oblicza 19% podatek.

Część F

Wypełnia podatnik, który za poszczególne miesiące rozliczał się z ryczałtu. Należy uzupełnił poszczególne rubryki o odpowiednie kwoty dochodu otrzymanego w trakcie miesięcy, w jakich zrodził się obowiązek podatkowy.

Część G

Należy podać kwotę dochodów, jaką uzyskał podatnik w ramach odpłatnego zbycia kapitałów.

Część H

W tej części podatnik może przekazać jeden procent swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, podając dane niezbędne do jej zidentyfikowania. W ten sposób może wesprzeć dowolny cel. Wiele gotowych programów do wypełniania deklaracji podatkowej ma przygotowaną listę z fundacjami, które można wesprzeć w ten sposób, pozwalając użytkownikom programu samodzielnie dokonać wyboru.

Część J

Tutaj należy wskazać, ile i jakie załączniki zostały złożone wraz z deklaracją.

Na koniec wystarczy formularz PIT-38 podpisać i przesłać bądź zanieść osobiście do właściwego Urzędu Skarbowego – nie zapominając o zabraniu kopii, którą – po sprawdzeniu zgodności zdanych na obu drukach – urzędnik podpisuje i oddaje podatnikowi, na wypadek, gdyby konieczne była kontrola lub wystąpiła jakakolwiek niezgodność danych (np. błędna data otrzymania wniosku, która może skutkować płaceniem grzywny, a od której należy się formalnie odwołać – w takim wypadku dobrze jest posiadać tak poświadczoną kopię). Można także przesłać go elektronicznie dzięki bezpiecznemu systemowi e-Deklaracji, który udostępniło Ministerstwo Finansów, a który ma usprawnić proces składania zeznania podatkowego.