Rozliczenie roczne PIT

PIT-36L 2020/2021

Data: 31 sierpnia 2017

Przejdź do: Druk PIT-36L Wypełnianie PIT-36L Program PIT-36L

Druk PIT-36L wypełniają wyłącznie przedsiębiorcy, którzy w terminie do 20 stycznia poprzedniego roku złożyli oświadczenie o chęci rozliczenie się z Urzędem Skarbowym w formie podatku liniowego – rozliczane są w ten sposób wszystkie przychody z działalności zarobkowej, jeżeli istnieją od tego jakieś wyjątki podatnik traci możliwość rozliczania się za pomocą tej formy podatkowej i musi rozliczać się na zasadach formularza PIT-36. Dotyczy to także osób, które prowadzą sprzedaż w specjalnych działach produkcji rolnej oraz wspólników w spółkach osobowych.

W ramach tej formy obowiązuje jednakowa wysokość podatku (19%) niezależnie o tego, jakiej wysokości przychód zostanie osiągnięty, dlatego też w tym wypadku nie zakała się istnienia żadnej kwoty wolnej od podatku. Oznacza to również, że podatnikowi nie przysługują ulgi, które przysługują przy składaniu innych druków; w przypadku PIT-36L można od dochodu można odliczyć jedynie składki na ZUS, IKZE, a od ustalonego podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne i ulgę abolicyjną. Nie można także rozliczać się wspólnie z małżonkiem ani dzieckiem. Istnieje jednak szansa przekazania 1% od podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. 

Kto rozlicza PIT-36L?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek osobowych, którzy rozliczając się na podstawie skali podatkowej, w tym wypadku wg podatku liniowego. Również osoby zajmujące się sprzedażą w specjalnym dziale produkcji rolnej, którzy złożyli odpowiedni wniosek odnośnie decyzji w sprawie formy opodatkowania.

Jeżeli małoletnie dziecko otrzymuje dochód nie powstający z tytułu stosunku pracy, pobierania stypendium czy rzeczy oddanych do użytku własnego, należy obok PIT-36L złożyć również PIT-36 z załącznikiem PIT/M, w którym wykazane zostają dochody małoletnich dzieci.

Możliwość wypełniania zeznania podatkowego PIT36L można również utracić. Dzieje się tak w przypadku, gdy uzyskujemy przychody z tytułu wykonywana usług na rzecz pracodawcy – byłego lub obecnego. W takim przypadku odpada nam możliwość rozliczenia się poprzez PIT-36L a drukiem właściwym do wypełnienia staje się formularz PIT-36. Podatnik w takim przypadku obowiązany jest także do wpłacenia kwot zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego oraz odsetek za zwłokę od zaległości. Zaliczki takie są obliczane na podstawie skali podatkowej.

Aktualny druk PIT-36L

Poniżej znajdą Państwo aktualny druk PIT-36L oraz załączniki jakie mogą okazać się pomocne podczas uzupełniania rozliczenia rocznego. Na stronie Doktor PIT znajdują się najświeższe formularze na rozliczenie roczne 2020 / 2021.

Porady dla PIT-36L

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania przez Internautów. Być może porady okażą się przydatne również w przypadku Państwa deklaracji podatkowej.

Ulgi podatkowe w PIT-36L

Podatnikowi obłożonemu podatkiem liniowym przysługuje odliczanie:

  • składki na ZUS,
  • składkę na IKZE.

Od ustalonego podatku odliczyć można:

  • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • ulgę abolicyjną.

Podatnicy korzystają też z możliwości charytatywnego i pożytecznego wykorzystania swojego rozliczenia PIT-36L. Istnieje bowiem możliwość odliczenia 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Rozlicz PIT
w 5 minut!

Termin składania PIT-36L

Terminem ostatecznym aby złożyć PIT-36L jest dzień 20 stycznia roku, w którym zamierzamy stosować formę liniową opodatkowania. Oświadczenia nie składajmy po upływie terminu. Jeżeli działalność gospodarczą rozpoczęliśmy w trakcie roku, deklarację o liniowej formie opodatkowania należy zawrzeć w druczku CEIDG-1. Jeśli pominiemy tę czynność deklarację składamy najpóźniej w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

W przypadku rozliczania działów specjalnych, objętych podatkiem liniowym, terminem jest 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy. Jeśli podatnik rozpoczyna rozliczanie w trakcie roku podatkowego – w terminie tygodnia od dnia rozpoczęcia prowadzenia konkretnych działów.

Instrukcja – jak wypełnić PIT-36L?

Załączniki do zeznania podatkowego

W konkretnych przypadkach należy załączyć odpowiednie druki:

  • PIT/B dla informacji o dochodach lub stratach z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • PIT/Z dla informacji o stratach z pozarolniczej działalności gospodarczej dla podatników korzystających ze zwolnienia art. 44 ust. 7A ustawy,
  • PIT/ZG w przypadku dochodów uzyskiwanych spoza granic kraju.

Wypełnianie PIT-36L za 2020 rok

Część A i B

Na początku podatnik podaje dane, które pozwolą go zidentyfikować przez właściwy Urząd Skarbowy, tzn. taki, który znajduje się w mieście, w którym rozliczająca się osoba jest zameldowana, nie zaś tym, gdzie pracuje albo wynajmowane mieszkanie się znajduje. Należy również zaznaczyć, jakiego rodzaju jest to deklaracja (pierwszy czy korekta) oraz czy podatnik planuje rozliczać się samodzielnie bądź ze współmałżonkiem.

Część C

Należy wybrać właściwy powód składania zeznania podatkowego za pomocą druku Pit-36L.

Część D

Należy wykazać dochody z dwóch możliwych źródeł wskazanych w rubrykach po lewej stronie: pochodzące z pozarolniczej działalności gospodarczej czy też ze sprzedaży produktów należących do specjalnego działu produkcji rolnej.

Część E

Tutaj podatnik może odliczyć STRAT, SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, WPŁAT NA INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) I KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH.

Część F

Odnosi się ona do KWOTY ZWIĘKSZAJĄCE PODSTAWĘ OPODATKOWANIA/ZMNIEJSZAJĄCE STRATĘ. Z tą częścią należy się bardzo uważnie zapoznać, ponieważ ma ona duże znaczenie przy dalszym obliczaniu kwoty należnego podatku.

Część G

Podatnik oblicza podatek, jeszcze nie potrącając żadnych przysługujących mu ulg.

Część H

Dopiero tutaj dokonuje się odliczeń od podatku, które wpływają na to, ile podatnik będzie zobowiązany do zapłacenia Urzędowi Skarbowemu – czy w ogóle będzie musiał to robić.

Część I

W tej części następuje wyliczenie właściwego zobowiązania podatkowego na podstawie informacji, jakie uzyskano w poprzednich częściach.

Część J

Wreszcie to tutaj otrzymuje się kwotę, jak należy zapłacić lub jaką Urząd Skarbowy będzie obowiązany zwrócić podatnikowi ze względy na nadpłatę.

Część K

W tej części należy wykazać, w jakich miesiącach podatnik zobowiązany był do płacenia ryczałtu.

Część L

Służy do wykazania naliczonych odsetek.

Część M

To miejsce, w którym przedstawić należy zaliczki.

Zw względu na duże ryzyko popełnienia błędów podczas obliczeń, poleca się podatnikom korzystanie z programów to wypełniania deklaracji podatkowych, które dostępne są w Internecie za darmo oraz posiadają wiele przydatnych funkcji.