Rozliczenie roczne PIT

Jak obliczyć podstawę opodatkowania w PIT-39?

Przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych podlega opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym, który wynosi 19 proc. Stawka podatku nie zależy od tego, jakie jeszcze przychody otrzymał podatnik rozliczający sprzedaż nieruchomości.

Podstawę opodatkowania w PIT-39 stanowi przychód, do którego nie należą koszty sprzedaży. Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest jej wartość, określona w umowie, pomniejszona o koszty zbycia. Natomiast do kosztów sprzedaży należą m.in.:

  • opłata sądowa,
  • opłata notarialna,
  • koszty ogłoszeń,
  • koszty promocji.
Sprzedaż po cenie niższej niż rynkowa

W przypadku, gdy nieruchomość została sprzedana za cenę niższą niż rynkowa, podatnik jest zobowiązany to uzasadnić. Jeśli cena jest niższa z uwagi na konkretne, szczególne przyczyny, jak np. zły stan nieruchomości lub obciążenia hipoteczne, powinny być one wskazane w umowie lub przedstawione organowi podatkowemu.

Nie jest więc możliwa sprzedaż nieruchomości w obniżonej cenie bez podania przyczyny takiego obniżenia, jedynie w celu zapłaty niższego podatku.

W przypadku uzyskania kwot pieniężnych w walutach obcych, należy przeliczyć je na złote według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. Obowiązuje wartość waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę uzyskania przychodu.

Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości?

Wypełniony druk PIT-39 należy złożyć do 30 kwietnia 2018 r. Formularz można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym lub przesłać go pocztą. Istnieje również możliwość złożenia go drogą elektroniczną, co staje się coraz popularniejszym, a także najwygodniejszym rozwiązaniem.

Rozlicz PIT
w 5 minut!

Miej PITa z głowy!

Skorzystaj z bezpłatnego, polecanego programu do wypełniania PIT.
Rozlicz się bezpieczenie za 2017 rok.

Ponad 1 000 000
rozliczonych PITów!

Zobacz dlaczego ludzie korzystają z naszego programu do wypełniania PIT. Oto kilka przykładowych opinii o Doktor PIT: